ODLUKE UPRAVNOG ODBORA O ČLANARINAMA


Na sastanku Upravnog odbora AKUD Univerziteta u Beogradu “Branko Krsmanović” održanoj 16.01.2015. godine donete su sledeće odluke:

16.01.2015.-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shodno donetim odlukama, molimo sve članove da izmire svoje obaveze prema Društvu do datuma izrečenih u odlukama.

Uplate članarina se vrše putem uplate na žiro računa, a primere uplatnica možete videti dalje u ovom obaveštenju.

Molimo sve članove da obrate pažnju na polja u kojima se unešeni podaci menjaju od meseca do meseca za uplate članarina:

1. U polje “UPLATILAC” uneti ime, prezime i adresu člana Društva;
2. U polju “SVRHA UPLATE” se menjaju mesec i godina – ukoliko član III Ansambla narodnih igara i pesama uplaćuje članarinu za oktobar mesec 2014. godine, tekst koji se unosi je “Uplata članarine za ANIP3, za 10/2014. godine”; ukoliko isti član uplaćuje članarinu za februar mesec 2015. godine, tekst koji se unosi je “Uplata članarine za ANIP3, za 02/2015. godine”
Za članove prvih, izvođačkih ansambala (Akademski hor “Obilić” i I Ansambl narodnih igara i pesama) tekst u polju “SVRHA UPLATE” se menja na sledeći način:
Za prvu ratu članarine Akademskog hora “Obilić”: “Uplata prve rate godišnje članarine za AH”;
Za drugu ratu članarine Akademskog hora “Obilić”: “Uplata druge rate godišnje članarine za AH”;
Za prvu ratu članarine I Ansambla narodnih igara i pesama: “Uplata prve rate članarine za ANIP1”;
Za prvu ratu članarine I Ansambla narodnih igara i pesama: “Uplata druge rate godišnje članarine za ANIP1”;
3. U polju “POZIV NA BROJ” se menja prvi broj u tekstu – ukoliko član ukoliko član III Ansambla narodnih igara i pesama uplaćuje članarinu za oktobar mesec 2014. godine, tekst koji se unosi je “ANIP3/10-2014/2015”; ukoliko isti član uplaćuje članarinu za februar mesec 2015. godine, tekst koji se unosi je “ANIP3/02-2014/2015”
Za članove prvih, izvođačkih ansambala (Akademski hor “Obilić” i I Ansambl narodnih igara i pesama) tekst u polju “POZIV NA BROJ” se menja na sledeći način:
Za prvu ratu članarine Akademskog hora “Obilić”: “AH/I-2014/2015”;
Za drugu ratu članarine Akademskog hora “Obilić”: “AH/II-2014/2015”;
Za prvu ratu članarine I Ansambla narodnih igara i pesama: “ANIP1/I-2014/2015”;
Za drugu ratu članarine I Ansambla narodnih igara i pesama: “ANIP1/II-2014/2015”.

Uplatnica AH

Uplatnica ANIP 1

Uplatnica MAH

Uplatnica ANIP2

Uplatnica ANIP3

Uplatnica DANIP

Uplatnica POPH

Uplatnica-APAK1

Uplatnica-APAK2

Uplatnica-APAK3

Uplatnica RF